Αρχική » Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ ύψους 9,8 εκατ. ευρώ – Ποδόσφαιρο – Stoiximan Super League

Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ ύψους 9,8 εκατ. ευρώ – Ποδόσφαιρο – Stoiximan Super League

by admin

Συνεχίζονται οι οικονομικές «ενέσεις» στον Παναθηναϊκό από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου να ανταποκριθεί η «πράσινη» ΠΑΕ στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Καθώς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2023, με θέμα μεταξύ άλλων και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 9.853.970,40 ευρώ!

Ποσό το οποίο αφενός είναι λίγο μεγαλύτερο από τις δύο προηγούμενες ΑΜΚ, όπου αμφότερες ήταν μέχρι του ποσού των 9.500.010 ευρώ. Αφετέρου καλύφθηκε και τις δύο φορές από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, όπως αναμένεται να συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση…

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:
«”Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2023, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2023 μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

4) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 9.853.970,40 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα τη 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ιδίου ως άνω θέματος ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2023 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 18 Δεκεμβρίου 2023 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

Α

ΠΗΓΗ

You may also like